ДОГОВІР
Публічної оферти

про надання
консультаційних послуг у сфері освіти
Дата останнього редагування: 02 серпня 2022 року
Цей Договір публічної оферти про надання консультаційних послуг у сфері освіти встановлює умови та порядок надання платних послуг на сайті fatkin.school (далі — «Сайт»), та є публічною офертою фізичної особи-підприємця у особі Фаткін І.О., (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків - 3424913199, інформація про реєстрацію внесена в єдиний державний реєстр) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання послуг (надалі за текстом — «Договір») на нижчевикладених умовах:
1. Загальні положення
1.1. Відносини між Замовниками Послуг та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним договором, що регулюється ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. Скориставшись послугами Виконавця Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами.
1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
а. Сайт – веб-сайт (https://www.fatkin.school), на якому Виконавець розміщує інформацію про надання своїх послуг у сфері освіти, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Замовник Послуг акцептує ці Послуги.
b. Замовник – будь-яка фізична особа, що використовує послуги Виконавця, оплачує послуги на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
с. Послуги – послуги у сфері освіти, що надаються виконавцем на користь Замовників, які акцептували умови цього Договору.
d. Акцептування договору — під акцептом цього Договору розуміється оплата послуг Виконавця згідно оголошення чи публікації розміщених на Сайті. Вартість послуг не є фіксованою та оголошується на сайті у форматі оголошення чи публікації. Акцептом Договору вважається лише оплата послуг у повному обсязі, відповідно до ціни, встановленій Виконавцем.
e. Політика конфіденційності – невід'ємна частина угоди (Додаток No 1) між Виконавцем та Замовником щодо використання Сайту. Ця Політика роз'яснює, яким чином і з якою метою ми використовуємо Ваші персональні дані, отримані нами у зв'язку із користуванням Сайтом.
2. Предмет договору
2.1. Даний договір є публічним договором, вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується надати Замовнику консультаційні послуги у сфері освіти, а Замовник зобов'язується прийняти зазначені послуги й оплатити їх в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.
2.2. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Замовнику освітню послугу, а саме: надати доступ до матеріалів певного курсу/курсів, обраних Замовником на Сайті після повної оплати вартості Послуги.
2.3. Строк надання послуги: початок навчання - з моменту оплати Послуги Виконавцю. Доступ до курсів в особистому кабінеті на сайті https://www.fatkin.school надається замовнику єдиноразово і залишається до 30.06.2023. Строк доступу до курсів розповсюджується на курси, що придбані в 2021-2022 навчальному році (з 01.09.2021 до 31.07.2022). Курси: ЗНО Письмо, ЗНО Стратегії, ЄВІ Підготовка, ЗНО Вчитель, ЗНО Письмо для вчителів, Граматика для ЗНО та ЄВІ: базовий і Граматика для ЗНО та ЄВІ: середній.
2.4. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі після отримання Замовником доступу до особистого кабінету учасника, за адресою в мережі інтернет: www.fatkin.school, без укладення Сторонами жодних додаткових документів на підтвердження факту надання послуг.
2.5. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Замовника до навчальних матеріалів, розміщених на Сайті, з будь-яких технічних або інших причин, не пов'язаних з роботою самого Сайту. У випадку виявлення технічних недоліків в роботі Сайту, Виконавець повинен забезпечити їх виправлення в найкоротший можливий для таких недоліків термін.
2.6. Надання послуг Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. Виконавець за потреби, на власний розсуд може залучати для надання послуг інших осіб на умовах співпраці.
2.7. Фактом, що підтверджує укладення Договору-оферти є реєстрація Замовника в особистому кабінеті сайту fatkin.school після внесення повної оплати вартості Послуг, що вказана на Cайті.
2.8. Акцептувати пропозицію може будь-яка фізична особа, яка досягла 18-річного віку та має повну цивільну дієздатність, або яка є батьком/законним представником учня.
2.9. Акцепт Договору-оферти означає що Замовник повністю ознайомлений з умовами даного Договору та правилами надання консультаційних послуг у сфері освіти.
2.10. Замовник приймає без зауважень всі умови даного Договору-оферти.
3. Порядок оформлення послуги та отримання винагороди Виконавцем
3.1. Замовник звертається до виконавця будь-яким зручним способом зв'язку, що опублікований на Сайті та приймає умови в опублікованому оголошенні чи публікації, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.
3.2. Виконавець отримавши звернення від Замовника попереджає його про умови Договору та отримує згоду на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку), надсилає реквізити банківського рахунку для оплати суми послуг оголошених в публікації чи оголошену на Сайті.
3.3. Замовник оплативши послуги акцептує умови цього Договору та отримує вказані у цьому договорі послуги; не оплативши послуги Замовник відмовляється від Договору та від послуг, які надаються Виконавцем.
3.4. Після акцепту умов Договору кошти сплачені Замовником на користь Виконавця поверненню не підлягають.
4. Права та обов'язки сторін
4.1. Виконавець зобов'язується:
а) надати консультаційні послуги у сфері освіти, передбачені цим Договором;
b) забезпечити можливість оплати Послуг на банківський рахунок та банківську карту;
с) забезпечити Замовника повною інформацію про Послугу, її зміст;
d) ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Виконавець має право:
а) вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;
b) вносити зміни щодо інформації та переліку Послуг на власний розсуд в односторонньому порядку;
с) залучати для виконання послуг інших фізичних осіб.
4.3. Замовник зобов'язується:
а) дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
b) ознайомитись з інформацією про Послуги Виконавця;
с) прийняти Послуги Виконавця;
d) отримувати надані послуги, а саме організовувати відвідування оплачених занять відповідно до терміну дії особистого кабінету, згідно п. п. 2.3.;
e) оплатити Послуги Виконавця;
4.4. Замовник має право:
а) вимагати від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;
b) замовляти Послуги у Виконавця;
с) отримати повну інформацію щодо Послуг Виконавця, їх ціну.
5. Відповідальність сторін та вирішення спорів
5.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов'язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
5.2. Виконавець не несе відповідальність за заподіяну Замовнику шкоду внаслідок неналежного використання ним придбаних послуг.
5.3. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.
5.4. Замовник та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.
5.5. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 календарних днів Замовник має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого належить розгляд таких скарг.
5.6. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 5.4, 5.5 Замовник має право звернутись до суду виключно за місцем знаходження Виконавця.
6. Умови конфіденційності
6.1. Умови конфіденційності визначені Політикою конфіденційності, що є невід'ємною частиною Договору та розміщені у Додатку No 1.
7. Строк дії договору та порядок його розірвання
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє до остаточного виконання Сторонами зобов'язань по Договору.
7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами Договору.
7.3. Договір-оферта може бути розірваний з ініціативи Замовника в односторонньому порядку шляхом припинення відвідування занять.
8. Форс – мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
8.2. Якщо форс — мажорні обставини будуть продовжуватися більше двох місяців, то Кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов'язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.
9. Інші умови
9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Замовника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Замовник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Сайті за адресою: https://www.fatkin.school
9.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
9.4. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов'язувати іншу сторону зобов'язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов'язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.
9.5. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: - усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом. - на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені у статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Виконавцю та його афілійованим особам.
9.6. Виконавець забороняє розповсюдження Замовником в будь-якому вигляді, в т.ч., але не виключно записом на електронні, магнітні пристрої та завантаження до мережі Інтернет навчальних, ілюстраційних, аудіо матеріалів, методик навчання, конфіденційної та комерційної інформації Виконавця, яка була надана Замовнику під час надання послуг.
9.7. Надаючи персональні відомості в рамках цього Договору, Замовник погоджується на їх обробку Виконавцем у відповідності до Політики конфіденційності, що є Додатком No 1 до цього Договору.
9.8 Виконавець консультаційних послуг несе відповідальність тільки за ті зобов'язання, які вказані в Договорі-оферті.
9.9. У випадку порушення Замовником умов цього Договору-оферти Виконавець консультаційних послуг не несе відповідальності за ті зобов'язання, які вказані в Договорі-оферті.
9.10. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.