всі наголоси нмт 2024 з української мови

Олена Мединська
У програмі НМТ є чіткий перелік наголосів. Усього 232.
Ось просте «Золоте правило»:

Наголоси на НМТ - НЕ такі, як у російські мові

Наголос в українській мові:
В одних словах він падає на перший склад, в інших — на другий, третій або четвертий.
Як же легко запам'ятати правила наголошування слів і знати всі наголоси на НМТ 2024?

Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає, зате є закономірності, які допоможуть запам'ятати складні випадки наголошування.

Як учити НМТ наголоси?

Не за алфавітом, а за групами за схожістю!
Іменники
1. На перший склад пов'язані з тілом людини
кИшка, нІздря, слИна, спИна, щЕлепа;

АЛЕ!!!

борОдавка.

2. Слова на -МЕТР наголос падає на останній склад
мілімЕтр, сантимЕтр, кіломЕтр, децимЕтр, (міра довжини);

АЛЕ!!!
спідОметр, барОметр (вимірювальні пристрої);
запам'ятайте ще слово цЕнтнер.

3. Слова на -КРАТІЯ
бюрокрАтія, демокрАтія.

4. Слова на -ЛОГ
монолОг, діалОг, каталОг;

АЛЕ!!!
біОлог, археОлог.

5. Слова з префіксами -ВИ, -ПО
вИпадок (вИпав), вИгадка пОдруга.

6. Іменник у множині наголос падає на останній склад
братИ, шляхИ;

АЛЕ!!!
числівник 2, 3, 4 + іменник = два брАти, три шлЯхи.

7. Іменники жіночого роду в множині на -КИ
копійкИ, книжкИ, приказкИ;

АЛЕ!!!
з числівником:
дві копІйки, 32 копІйки.

8. Наголос на префіксів в іменниках, які закінчуються на -КА наголос падає на 1 склад
нАчинка, рОзпірка;

АЛЕ!!!

соломИнка, борОдавка.

9. -ЗА: більшість іменників, утворених за моделлю «за…ка», будуть мати наголошений префікс за-:
зАкладка, зАгадка, зАпонка, зАставка, зАстібка, зАмазка, зАклепка, зАчіпка.

10. ПРИ: Наголошений префікс в іменниках
прИчіп, прИморозок.

11. ПЕРЕ : Наголошений другий склад у префіксах іменників
перЕпис, перЕпад, перЕкис;

АЛЕ!!!

перелЯк.

12. Наголос на сполучний О у словах з двома коренями
босОніж, гуртОжито, літОпис, чорнОзем. чорнОслив;

АЛЕ!!!

блАговіст, листопАд, шляхопровІд.

13. Суфікс -ИНА: в іменниках жіночого роду, які позначають одиницю з певної множини.
горох – горошИна, стебла – стеблИна, волосся – волосИна, бадилля – бадилИна).

14. Іменники середнього роду на АННЯ, утворені від дієслів (більше двох складів) (як кохАння):
навчАння, завдАння, читАння, видАння, зібрАння, надбАння, обрАння, пізнАння, послАння, (також прислівник зрАння);

АЛЕ!!!

облАднання, бігАння, ковзАння, дИхання, бІгАння, кОвзання, нехтУвання , уподОбання (тому що подОба), угрупОвання.
Прикметники
1. Більшість двоскладових прикметників із наголошеним закінченням
 • вузькИй, новИй, легкИй
АЛЕ!!!
! Наголос у прикметниках часто змінюється:
 • зрУчний (бо зрУчно)
 • кОристь-корИсний
 • тЕкст-тестовИй
 • Ярмарок-ярмаркОвий

Ось список наголосів на НМТ 2024 в прикметниках

2. Прикметники на -ПИСНИЙ
 • живопИсний, літопИсний, правопИсний (наголос на И)
Решта:
безпринцИпний
визвОльний
вирАзний
вишИваний
замІжня
корИсний
крицЕвий
магістЕрський
  Числівники
  1. Наголос у числівниках -НАДЦЯТЬ на третій склад (один нА дцят)
  • одинАдцять, дванАдцять, п'ятнАдцять
  2. Наголос у числівники на -СЯТ
  • сімдесЯт, вісімдесЯт
   Займенники
   • МОГО, ТВОГО, СВОГО
   АЛЕ!!!
   займенник + прийменник = до мОго, від свОго
     Дієслова
     1. Усі дієслова на -сти, -зти наголос на останній склад (и)
     • принестИ, завезтИ, розповістИ, занестИ

     2.
     На передостанній склад у дієслова на -ити
     залишИти, закінчИти, зобразИти
     АЛЕ!!!
     • вИсіти, крОїти, дичАвіти, застопОрити, помОвчати, стрибАти

     3. Дієслова, що закінчуються на -МО, -ТЕ наголос на останній склад
     • несемО, несетЕ, ідемО, ідетЕ
     Слова з подвійним наголосом
     • алфАвІт, веснЯнИй, зАвждИ, мАбУть, пОмИлка
     Зміна наголосу = зміна значення слова
     • вІдомість (документ), відОмість (повідомлення, популярність)
     • кОпчений (дієприкметник, копчений на вогні), копчЕний (прикметник, копчЕна свинина)
     • хАос (стихія), хаОс (безлад)
      Запам'ятай!
      • дОнька (бо дОня), АЛЕ дочкА;
      • гальмО, але в множині гАльма;
      • У прислівниках наголос падає на переважно перший склад: зрАння, звИсока, здАлека, зОзла, рАзом, дАно (форма дієслова).
      • Запам'ятай! завчасУ, де-Юре
       Похідні слова у яких наголос збергігається
       агронОм – агронОмія

       кулінАр – кулінАрія

       металУрг – металУргія

       інженЕр – інженЕр

       пІдліток – пІдлітковий

       боЯзнь – боЯтися

       вИпадок – вИпасти

       вИтрати – вИтрата

       добУти – добУток

       довІдатись – довІдник

       зрУчно – зрУчний

       ненАвидіти – ненАвисний

       обіцЯти – обіцЯнка

       Аркуш – Аркушик

       іржА – зіржАвіти – заіржАвілий

       убОгий – зубОжілий

       кУри – кУрятина

       серЕдина – посерЕдині

       сільке господАрство – сільськогосподАрський

       сто відсОтків – стовідсОтковий

       Україна – украЇнський, украЇнський, украЇнець, украЇнка

       Такі наголоси на НМТ 2024 треба запамʼятати по складах:

       Запам'ятайте наголошені склади:

       Перелік наголосів на НМТ 2024 в словах іншомовного походження

       Іншомовні слова, які зберігають оригінальний наголос
       Medynska

       Олена Мединська

       Авторка статті. Магістерка філології.
       Ігор Фаткін, викладач, засновник Fatkin.School

       Вітаю! Я викладаю українську мову в ЗФПО "Перший київський медичний коледж", 7 років досвіду підготовки до ЗНО/НМТ.

       Розпочала займатись репетиторством, коли готувала до ЗНО свою дочку. Розробила авторську методику. З того часу підготувала до ЗНО/НМТ з української мови більше 100 учнів, які успішно зараз успішно вступили на бюджетну форму навчання в університети м. Києва, відредагувала 50 мотиваційних листів.

       Хочеш отримувати наші корисні статті першим? Залиш свій імейл